Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Po, 22/06/2020 - 19:57

"Za zmienku stoja dva druhy krajiny - tá, ktorej sa človek nikdy nedotkol, a tá, v ktorej dosiahol harmóniu."  (Paul B. Sears)

Dňa 3.7.2020 sa za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského a štátneho tajomníka Martina Fecka konal pracovný seminár pod názvom "Pozemkové úpravy, zelená krajina a trvalo udržateľný život na vidieku".
Bol venovaný možnostiam, ktoré pozemkové úpravy  prinášajú poľnohospodárom, vinohradníkom, vodohospodárom, doprave, ochrane prírody a krajiny, lesnému hospodárstvu, miestnemu turizmu  a celkovému rozvoju krajiny a vidieka.
Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka zrealizovaných spoločných zariadení a opatrení v k.ú. Melek a aj zatiaľ len navrhnutých spoločných zariadení a opatrení v k.ú. Nýrovce.
V rámci odbornej časti boli prezentované výsledky projektov pozemkových úprav, ale aj potreba medzirezortnej koordinácie pri plánovaní a realizácii pozemkových úprav, či väčší dôraz na praktickú realizáciu navrhnutých opatrení a tvorbu krajiny.

PROGRAM ODBORNEJ ČASTI:
1. Ing. V. Uhlík:
Pozemkové úpravy v SR od r.1991

2. Ing. J.Predajniansky:
PPÚ Melek - skúsenosti s realizáciou spoločných zariadení a opatrení

3. Ing. J.Urban:
PPÚ Nýrovce - Benefity projektu pozemkových úprav , Prezentácia

4. doc. RNDr.E.Pauditšová, PhD.:
Krajinná mozaika ako priestor pre realizáciu opatrení

5. doc. Ing. Ľ.Hudecová, PhD.:
​Prečo aj kataster nehnuteľností potrebuje pozemkové úpravy

6. JUDr. Marek Maslák, PhD.:
Pozemkové úpravy – možnosti zlepšenia právnej úpravy

7. RNDr. A.Julény:
Pozemkové úpravy a užívanie pôdy
Príklady vlastníctva a užívania poľnohospodárskej pôdy

8. Ing. M.Bulla:
Drobenie pozemkov po pozemkových úpravách?

9. Ing. Igor Štarke:
Skúsenosti poľnohospodára s pozemkovými úpravami

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8